Конкурс за избор директора Ансамбла народних игара и песама Косова и Метохије “Венац”

На основу члана 35. Закона о култури («Сл. Гласник РС», бр. 72/09; 13/16; 30/16); чланова 23. до 29. Статута Ансамбла народних игара и песама Косова и Метохије „Венац“  број: 338 од 26.11.2016. године и Одлуке Управног одбора Ансамбла народних игара и песама Косова и Метохије „Венац“ број: 365 од 13.12.2016. године, расписује се

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

АНСАМБЛА НАРОДНИХ ИГАРА И ПЕСАМА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ „ВЕНАЦ“

1. Подаци о установи: Ансамбл народних игара и песама Косова и Метохије „Венац“ , адреса: Цара Лазара б.б. 38205 Грачаница – Приштина.

2. Радно место: директор Ансамбла народних игара и песама Косова и Метохије „Венац“. Директор се именује на период од четири године.

3. За избор кандидата за директора Ансамбла народних игара и песама Косова и Метохије „Венац“ утврђују се следећи услови:

–          Висока стручна спрема (одговарајуће високо образовање на студијама другог степена – дипломске академске студије-мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године);

–          да има најмање пет година радног искуства у струци;

–          три године радног искуства на руководећим радним местима у установама културе;

–          да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;

–          знање једног светског језика;

–          држављанство Републике Србије;

–          општа здравствена способност.

4. Конкурсна документација за избор кандидата за директора треба да садржи следеће доказе:

–          предлог програма рада и развоја Ансамбла за период од четири године;

–          диплому или уверење о стеченој стручној спреми;

–          радну књижицу, односно други доказ о радном искуству (уговори,  потврде и др.), из којих се може утврдити на којим пословима и с којом стручном спремом је стечено радно искуство;

–          биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;

–          уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није подигнута оптужницаза кривична дела за која се гони по службеној дужности;

–          уверење да кандидат није правноснажно осуђиван;

–          уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

–          извод из матичне књиге рођених;

–          фотокопију личне карте;

–          лекарско уверење;

–          доказ о знању светског језика (диплома факултета, потврда о положеном испиту на студијама или уверење – потврда референтне акредитоване установе);

Докази се прилажу у оригиналу или копији овереној код надлежног органа.

5. Приликом састављања листе кандидата, Управни одбор ће ценити и следеће чињенице:

–          да кандидат познаје пословање установа културе;

–          да кандидат поседује руководеће искуство на пословима у области културе;

–          квалитет предложеног програма рада и развоја Ансамбла, из поднете конкурсне документације.

6. Пријаве на конкурс подносе се на адресу Ансамбла народних игара и песама Косова и Метохије „Венац“ : ул. Цара Лазара б.б. – 38205 Грачаница, са назнаком “За јавни конкурс – избор директора”. Пријаве се подносе у затвореним ковертама препорученом поштом или лично (сваког радног дана у периоду од 12.00 до 15.00 ч.) у седишту Ансамбла у згради Дома културе у Грачаници.

7. Рок за подношење пријава кандидата на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама „Ало“  (од 16. до 31. децембра)

8. Управни одбор прегледа све приспеле пријаве на конкурс. Разматрају се само благовремене и потпуне пријаве кандидата који се позивају на разговор о: предложеном програму рада и развоја Ансамбла, руковођењу и познавању пословања културних установа.

 

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Урош Леповић

тел: 038/64-577

е-адреса: uros.venac@gmail.com